1. A házirend a következő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült.
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
 • A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – 22/2015 (IV.21) EMMI rendelet
 • LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
 1. Az intézmény küldetése:

Óvodánkban folyó játék, mozgás, nevelés, és a tevékenységekben megvalósuló tanulás megalapozásával az iskolai élet megkezdéséhez szükséges alapokkal felvértezett gyermekek nevelésére törekszünk. Számukra biztosítjuk a megfelelő, és megalapozott erkölcsi nevelést, a jó légkört, a gondoskodást, a szeretetet, amelyre azután ráépül a hit. Nem szeretnénk mást, csak jóravaló gyermekeket nevelni.

A mi keresztény intézményünk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az óvodánk, katolikus szellemiségét, ahol mi maximálisan tiszteletben tartjuk a család elsődleges jogát és kötelességét a gyermek nevelésében. A szülők joga és kötelessége, hogy szeretetteljes közegben, lehetőségükhöz mérten biztosítsák gyermekük számára az egészséges személyiséggé fejlődéshez szükséges fizikai, szellem és lelki feltételeket. E másokra át nem ruházható tevékenységében nyújtanak segítséget a különböző oktatási–nevelési intézmények, így a szülők joga, hogy lehetőségükkel élve a hitüknek megfelelő óvodába, iskolába járassák gyermeküket. A szülők az intézménybe való beíratással kifejezik egyetértésüket az ott folyó oktatási és nevelési tevékenység céljaival.

Bízunk abban, hogy a magyar és a német nemzetiség kultúrájának elemei, a gyermekeink aktív tevékenykedéseinek során a gyermeki, később felnőtt életük, világképük részévé válik.

 1. Általános tudnivalók

Az intézmény neve:                            Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda

                                                           Szent Ferenc Tagóvodája

Címe:                                                  7700 Mohács, Szent Ferenc tér 1.

Telefon:                                              06-69/303-367   063/30-569-3052

WEB:                                                  www.boldoggizella.hu/ovodankrol

Az intézmény fenntartója:     Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye

Címe:                                                  7621 Pécs, Dóm tér 2.

Az óvoda vezetője:                                         Báráczné Szántó Mariann

Távollétében helyettesíti:                               Kispál Anita

Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja:        Bernáth Orsolya

Az óvoda logopédusa:                                    Dömse Nóra

Az óvoda orvosa:                                           Dr. Hartmann Ágnes

Az óvoda védőnője:                                       Fridlich Katalin

Az óvoda gyógypedagógusa:                            Faluhelyi Dalma

Az intézmény típusa:             Többcélú, közös igazgatású, köznevelési intézmény (óvoda és általános iskola)

 1. A többcélú intézmény intézményei:

Tagintézmény neve:

Telephelye:

Férőhely:

Csoportszám:

Szent Ferenc Tagóvoda

7700 Mohács,

Szent Ferenc tér 1.

137 fő

5

Székhely intézmény neve:

Címe:

Férőhely:

Osztály

Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola

7700 Mohács, Szabadság utca 2.

240 fő

8

 1. Az óvodai felvétel
 • Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje
 • A beiratkozás időpontjáról, legalább harminc nappal előbb, az intézményvezetés, a fenntartó közleményt ad ki, melyet a helyi médiákban, sajtóban megjelentetünk.
 • A beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik óvodai csoportba történő beosztásának lehetőségeiről, mely során a gyermekek életkorát, fejlettségét is figyelembe vesszük.
 • A szülő, a beiratkozás napján kérheti, hogy elektronikus úton kapjon értesítést arról, hogy gyermeke felvételt nyert, vagy elutasításra került.
 • A szülő a tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 • Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetén a szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.
 • A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek kiemelt figyelmet igénylő gyermek, akinek az oktatási rehabilitációját az intézmény megoldja.
 • Szakértői Bizottsági Szakvéleménnyel rendelkező SNI-s gyerekek csoportba sorolásánál a gyermekek életkorát vesszük elsősorban figyelembe. A csoportba sorolás a vezető kompetenciája, de kikéri az óvodapedagógusok véleményét is.
 • Amennyiben a nevelési év kezdetekor, vagy folyamán a személyi feltételek terén változás történne, vagy egyéb indok áll fenn, - akár a nevelési év közben is, - a gyermekcsoportok érdekében év közben is sor kerülhet az óvodapedagógusok más csoportba történő beosztására.
 • A gyermek óvodai elhelyezése szülői kérelemre, másik óvodába történő átvétellel megszűnik.
 1. Kötelező óvodáztatás rendje:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A harmadik életév betöltésétől a tankötelezettség eléréséig (adott év augusztus 31-ig betöltött 6. életév) Mohács város közigazgatási területéről és vonzás körzetéből kötelező az óvodába járás.

Továbbiakban:

 • amikor a gyermek egészséges (óvoda orvosi igazolás)
 • akkor, ha a szülő elfogadja az óvoda, nevelési sajátosságait (vallásos és – nemzetiség- nevelés)
 • akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette
 • 5 éves kor betöltése után az iskolára való felkészítés érdekében
 • ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vette fel az óvoda

Óvodai előjegyzéshez szükséges:

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított hatósági igazolványait, (TAJ kártya, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek adóigazolványát a beiratkozáskor a szülő bemutatja, az óvoda a szükséges adatokat a rögzíti, továbbá a szülő azonosítására alkalmas iratokat a beíratáskor a szülő bemutatni. (személyigazolvány, lakcímkártya)

 1. Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai:
 • Az óvodavezető a felvételről illetve férőhely hiány miatti átirányításról írásban értesíti a szülőt.
 • Előnyben részesülnek az óvodai felvételkor azok a gyermekek, akiknek szülei írásbeli nyilatkozatot tesznek a nemzetiségi hovatartozásukról – elsősorban német nemzetiség.
 • Más óvodából történő átvételkor az óvodavezető indoklás nélkül, az erre használatos nyomtatványon írásban értesíti az előző óvoda vezetőjét.
 • Az óvodánkba felvett gyermek az óvoda és a KIR nyilvántartásába kerül. (5 napon belül)
 1. A nevelési év rendje:
 • A nevelési év – amennyiben a miniszter másként nem rendelkezik – minden év szeptember 01-től, a következő év augusztus 31-ig tart.
 • Az intenzív fejlesztési szakasz minden év szeptember 01-től, a következő év május 31-ig tart.
 • Az óvoda, jelentős létszámcsökkenés esetén, (nyári élet, karácsony és az iskolai őszi és tavaszi szünete idején) csoport összevonással üzemel.
 • Az óvoda nyári zárása (4 hét) a fenntartó utasítása alapján történik, mely minden év február 15 -ig a szülőket értesítjük a központi faliújságon.
 • A nyári zárás időpontja a felújítási munkákat figyelembe véve változó – (július, vagy augusztus hó)
 • Az óvoda napi nyitva tartása: 06:00 órától – 17 óráig, napi 11 óra
 • Szombaton az óvoda nem üzemel.
 • Reggeli és délutáni ügyelet rendje: 06:00 - tól – 7:30 - ig, és du. 16:30 - tól – 17:00- ig csoportösszevonás a földszint egyik csoportjában.
 • Az óvodába a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. § (4) bekezdés- értelmében közösségi szolgálatot végző középiskolai diákokat fogad.
 1. Az óvoda heti és napirendje:
 • Az óvoda napirendje

06:00-12:00

Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)

Szabad játék, párhuzamosan végezhető tervezett differenciált tevékenységek a csoportszobában és a szabadban.

·         Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése

·         Mindennapos, vagy tervszerűen szervezett mozgás tevékenység (teremben, vagy a szabadban)

·         Ismerekedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és tervezetten szerevezett formában.

Séta – szabad mozgás

Edzés, futás, kocogás

Ø  Valamennyi olyan tevékenység, melyet igényelnek a gyerekek

Ø  Séta – szabad mozgás

Ø  Edzés, futás, kocogás

·         Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn.

·         A játékba és a tevékenységekbe integrált, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése.

·         Egyéni és differenciált fejlesztések

·         Tevékenységekben megvalósuló tanulás

o    Verselés, mesélés

o    Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

o    Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

o    Mozgás

o    Külső világ tevékeny megismerése

Ø  Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése

·         Mindennapi mese

12:00 – 13:00

·         Gondozási feladatok (öltözködés, tisztálkodás, ebéd előtti előkészületek)

·         Ebéd – asztali áldás

13:00,-15:00

·         Pihenés, mesével, zenével, közös imával

·         Pihenés egyéni szükségleteknek megfelelően

15:00-15:30

·         Folyamatos ébredés

·         Gondozási feladatok (öltözködés, tisztálkodás)

·         Uzsonna – asztali áldás

15:30-17:00

Játék a szabadban az időjárás függvényében.

Csoportösszevonás, szabad játék, párhuzamosan végezhető tevékenységek a szülők érkezéséig.

 

 • Az óvoda ajánlott Hetirendje - Szeptember 1-től - Május 31-ig

 

Párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek tervezése és szervezése

Szervezett tevékenységek

A hitre nevelés és a német nemzetiségi nyelvi nevelés komplexe módon áthatja a tevékenységeket

Hétfő,

Játék

Verselés, mesélés

Mozgás

Csendes percek

Kedd

Játék

Literatur

Matematikai tartalmú tapasztalatok

Mindennapos mozgás – mozgásos játék

Csendes percek

Szerda

Játék

Külső világ tevékeny megismerése

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Mindennapos mozgás – mozgásos játék

Csendes percek

Csütörtök

Játék

Umweltkunde

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Mindennapos mozgás – mozgásos játék

Csendes percek

Péntek

Játék

Gesang-Musik

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Csendes percek

Úszás

Az óvoda ajánlott Hetirendje Június 1-től - Augusztus 31-ig

 

Párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek tervezése és szervezése

 

A hitre nevelés és a német nemzetiségi nyelvi nevelés komplex módon áthatja a tevékenységeket

A hét minden napján

Mozgás

Játék

Nincs meghatározott napja

A gyermekek spontán érdeklődése alapján

Gyermekek vagy az óvodapedagógus kezdeményezésére

Verselés, mesélés

Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc

A külső világ tevékeny megismerése

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Munka jellegű tevékenység

         
 1. Az intézmény tevékenységei:
 • A gyerekek óvodai nevelése, a gyerekek napközbeni ellátása
 • Óvodai tevékenységekben való részvétel.
 • Német nemzetiségi nyelvi nevelésben illetve vallásos nevelésben való részvétel.
 • Az intézmény sajátosságainak megfelelően a nemzetiségi önazonosság alapjainak lerakása. A népcsoport kultúrájának, hagyományainak ápolása, átörökítése.
 • Logopédiai, diszlexia megelőző tevékenységeken való részvétel.
 • Fejlesztő, felzárkóztató tevékenységeken való részvétel
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztató foglalkozásai
 • A gyerekek rendszeres egészségügyi felügyelete, orvosi – fogorvosi, védőnői vizsgálata
 • Az óvoda létesítményeinek és eszközeinek használata a fenti szolgáltatások igénybevételéhez
 1. Nevelési időn túl szervezett tevékenységeink:
 • Nevelési évenként, a szülők igényei szerint szervezzük a különböző tevékenységeket.
 • Megszervezésében kiemelt szempontként kezeljük azok szakszerűségét.
 • Figyelembe vesszük a gyerekek érését, életkori sajátosságait.
 • A napirendbe úgy építettük be azokat, hogy ne terhelje túl a gyermekeinket
 • A következő tevékenységeket kínáljuk:
 • Ovis ZUMBA
 • Apró kezek műhelye
 • Ovis Sakk
 • Ovis Angol
 1. Jogok és kötelességek:

Gyermekek jogai:

 • Az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák.
 • Az óvodai napirendet életrendjének megfelelően alakítsák ki. (játékidő, mozgás, levegőzés, étkezés, pihenés).
 • Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig óvodapedagógus felügyelete alatt áll.
 • Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.
 • A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és a magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
 • Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
 • A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.
 • Nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
 • Az intézmény profiljához tartozóan német nyelvi nevelés biztosítása, ha a törvényes képviselője írásban nyilatkozatott tett erről.
 • Vallási, világnézeti, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben kell tartani.
 • Az óvodában hit – és vallásos nevelésben részt vegyen, az intézményi PP – ban megfogalmazottak szerint.
 • A gyermeknek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.
 • A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
 1. A szülők jogai:
 • A szülőt megilleti a nevelési – oktatási intézmény szabad választásának joga.
 • Joga, hogy megismerje az óvoda Munkatervét SZMSZ, Pedagógiai Programját, Házirendjét.
 • Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon.
 • A szülő kezdeményezheti az Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében.
 • A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek átadjuk, és ő aláírásával hitelesíti az átvételt.
 1. A szülők kötelességei:
 • Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő tevékenységeken való részvételét.
 • Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítéséhez.
 • Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért.
 • Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal.
 • Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
 • Tartsa meg az óvoda helységei és az óvodához tartozó területek használati rendjét.
 • Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az óvodában okozott kárért.
 • Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát.
 • Katolikus hitre nevelés elveivel azonosuljon.
 • Nemzetiségi identitástudat kialakításának segítse.
 • Minden gyermeket a szeretet, a védelem és jogainak betartása illeti meg, amelyet egy szülő sem sérthet meg!
 1. Az óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozó feladatok:
 • A gyermekek ruházata legyen praktikus, kényelmes, tiszta.
 • Tartalékruhát, alsóneműt minden gyermek zsákjában helyezzenek el a szülők, az esetleges átöltöztetéshez.
 • A gyermekek ruhái legyenek jellel ellátva, a könnyebb megkülönböztetés érdekében.
 • A szobai, udvari váltóruha, cipő kiválasztásakor az egészségügyi és kényelmi szempontokat feltétlenül vegyék figyelembe.
 • A gyermekeknek megfelelő minőségű tornafelszerelés szükséges.
 • Réteges öltözködés, öltöztetés jellemezze a gyermekek ruházatát, hogy módunkban álljon az időjárásnak megfelelően átöltöztetni őket.
 • Ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő.
 • Legyen az óvodásnak az úszáshoz megfelelő felszerelése
 • Papucs használta az óvodában nem ajánlott, mert baleset veszélyes!
 • A szűkös tárolási lehetőségek miatt, csak a legszükségesebb ruhaneműket tudjuk elhelyezni.
 • Kérjük, vigyázzanak egymás személyes tárgyaira, a gyerekeket is erre neveljük.
 • A gyermekeknek az óvodában az ékszerek viselése nem ajánlott, (gyűrű, lánc, karkötő, lógós fülbevaló) mert balesetveszélyes, elvesztéséért, rongálódásáért felelősséget nem vállalunk. Gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
 • Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, óvodai nevelésben való részvételét a szorgalmi időszakban, valamint a tankötelezettségének segítését.
 • Az óvoda orvosának igazolásának, nyilatkozatának beszerzése minden új óvodás gyermekénél szükséges és kötelező.
 • Kérjük a szülőket, hogy a befizetési kötelezettségüknek a kijelölt napokon és időpontokon tegyenek eleget!
 • Amennyiben a szülő más óvodába szeretné vinni gyermekét, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni.
 • Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését.
 • Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.
 • Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.
 • A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, ill. a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak.
 1. Védő – óvó előírások:
 • A gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek, ill. távozhatnak az óvodából, melyről a szülőnek kell gondoskodnia.
 • Az óvodába lépéskor a pandémia miatt a jelenleg érvénybe lévő rendeletnek megfelelően járjanak el.
 • A vírus tüneteinek érzéskelésekor – láz, fáradság, íz és szagérzék elvesztése) a gyermeket elkülönítjük, a szülőt és a gyermek háziorvosát értesítjük.
 • Amennyiben testvér, vagy más ismerős (min. 14 éves kortól) viszi el a gyereket, úgy kérjük írásban jelezni a csoportban dolgozó óvodapedagógusoknak.
 • Az egyedül óvodába járó gyermekért az óvodapedagógus akkor felelős, amikor a gyermek a csoportszobába bejött és lejelentkezett. Előtte minden esetben a gyermekért a szülő a felelős!
 • Gyermeket az óvodából azok a személyek vihetik el, akikről a szülők a nevelési év elején írásban nyilatkoztak. Más személynek a gyermeket nem adjuk ki!
 • A gyermek érkezésekor a hozzátartozók ne lépjenek be a csoportszobákba, csak kivételes alkalmakkor, akkor is csak benti cipőben, vagy papucsban. (nyílt napok, közös rendezvények)
 • A gyermekmosdóba csak a gyermekek és az óvoda munkatársai léphetnek be!
 • Kérjük a szülőket, hogy több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg, akik hazavihetik a gyermeket, a szülők rendkívüli akadályoztatása esetén (valami történik a családban és nem tudnak jönni) ne kelljen zárás után a rendőrségen keresztül a gyermekvédelmi szakszolgálathoz fordulnunk.
 • Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről a bíróság határozatot nem ad ki, vagy máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a gyermek.
 • Érkezéskor kérjük a gyermeket az óvodapedagógusnak, (dajkának) szíveskedjenek átadni. Felhívjuk a kedves szülő figyelmét, ha hazamenetelkor átvette gyermekét az óvodai munkatárstól, a továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a szülőt terheli az épületben és az udvaron is.
 • A gyermeket a nap folyamán az óvodapedagógussal való egyeztetés alapján vihető el. A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék el a gyerekeket.
 • A gyermekek érdekében kérjük, a bejárati ajtót, az utcafronton és a parkolóban található kapukat minden esetben szíveskedjenek becsukni.
 • Óvodán kívüli tevékenységekre (élményszerzés, séta, színház, uszoda) a szülők engedélyével visszük a gyermekeket.
 • Intézményünkben a tűz- és bombariadó esetén szükséges intézkedéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
 • Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat!
 • Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. Az óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, ha szükséges, orvosi ellátásról.
 • Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatja. Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a gyerekek, ha ez szükséges kérjük otthon megoldani.

Kivételt képeznek a gyerekek életmentő gyógyszerei és a krónikus betegség esetén a szakorvosi meghatalmazás alapján az előre behozott, a gyerekek nevére szóló egyedi lázcsillapító készítmények.

 • Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni szükséges, mivel a további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a fertőtlenítésre, tisztaságra.
 • Óvodánkban a védőnő rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek fizikális fejlődését, évente legalább egy alkalommal az óvodaorvos belgyógyászati szűrést végez. A szakellátás segítségével

fogászati szűrésre is sor kerül melynek eredményéről, esetleges kezelés szükségességéről a szülőket értesítjük

 • A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében az óvoda együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb szakszolgálatokkal. A gyermekvédelmi felelős elérhetősége a faliújságon megtalálható.
 • Kérjük, gyermekeik ne hozzanak olyan eszközt az óvodába, mely balesetet okozhat.
 • Kérjük a szülőket, gyermekeik ruházatát ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárg- (szúró, vágó, éles eszköz) ne maradjon a zsebükben.
 • Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége – a szülők értesítése után – a megfelelő szakrendelőbe visszük el őt, orvosi kezeléséről a szülő dönt. A baleseti jegyzőkönyvet a munkavédelmi felelős elkészíti az intézmény vezetőjével, majd meg kell küldeni a jogszabályban rögzítetteknek. (pl: kormányhivatal, munkavédelmi felügyeletnek, az óvodavezetőnek, a szülőnek, és 1 példányt irattárba kell helyezni.)
 • Az óvodába behozott tárgyakért – értékhatártól függetlenül – sem anyagi, sem má- jellegű felelősséget nem vállalunk.
 • Óvodánkba járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják az óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit.
 • A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit nem használhatják (konyha, mosogató, felnőtt öltöző).
 • Az óvoda területére állatokat behozni nem lehet!
 • Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos!
 1. A gyermekek távolmaradására, mulasztására vonatkozó előírások:
 • Ha a gyermek az óvodai tevékenységekről hiányzik, minden esetben igazolni kell.
 • Az intenzív fejlesztési időben év (09. 01 – 05.31.) betegség esetén a háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által előírt szabályok szerint kötelező.
 • Minden esetben, betegség után csak orvosi igazolással jöhet a gyerek ismét a közösségbe
 • Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű, rüh, COVID-19) esetén a szülőknek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda pedig a bejelentést követően jelez a ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez.
 • A COVOD-19 járvány miatt a tagóvodavezető a 20/2012 (VIII.31. ) EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdésének a), illetve c) pontja szerint jár el. – A mulasztást indokoltnak kell tekinteni, ha a gyermek a szülő írásbeli kérelmére, a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, vagy ha a gyermek hatósági indok (karantén) miatt nem tudja kötelezettségének eleget tenni.
 • Hosszabb igazolatlan távollét, vagy jelentős térítési díj hátralék esetén a tagóvodavezető írásban felszólítja az érintett családot a kötelező óvodába járásra, és a térítési díj megfizetésére. (legalább napi 4 óra óvodába járás kötelező minden 3. életévét betöltött gyereknek)
 • Ha az óvodás gyermek részt vesz az óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot.
 • január 01.től húsz nap igazolatlan óvodai mulasztás esetén a családi pótlék szüneteltetését rendeli el a MÁK.
 1. A térítési díjak igénybevételének szabályai:

- Térítési díjat kell fizetni az étkezésért.

- Az étkezés befizetésének rendje:

 • Az étkezési díj befizetése minden hónap második hetében - egész nap - az emeleti irodában, az óvodatitkárnál történik.
 • Online átutalási lehetőségről a szülőket tájékoztatjuk, a lehetőséggel minden érintett élhet.
 • Az érvényben lévő pénzügyi rendelkezések és rendeletek alapján alkalmazzuk az étkezési térítési díjak összegét.
 • A gyermekek távollétét mindig jelezzék az óvodapedagógusoknak, vagy az óvodatitkárnak a következő telefonszámon: 06305693052
 • Az étkezéssel kapcsolatos bejelentéseiket legalább 1 nappal előbb tegyék meg, ha ez elmarad, akkor az étkezési rendeléseken nem áll módunkban változtatni.
 • A gyermekek az óvodában napi háromszor étkeznek. Ételminta eltevési kötelezettségünk minden élelmiszerre kiterjed. (72 óra)
 • Javasoljuk a nagyon korán óvodába érkező gyermekeket otthon megreggeliztetni, s az óvodai reggelit elfogyaszthatja később, 9 óra körül.
 • Óvodánkban biztosított az ételintoleranciát mutató gyermekek 3x étkezése.
 • Felvállaljuk az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek akut ellátását.
 • Minden nevelési év elején a szülők nyilatkozatot tesznek arról, hogy részesülnek–e rendszeres gyermekvédelmi támogatásban az adott település önkormányzatától. Ez esetben a gyermeke étkezése után térítési díjat nem kell fizetni. (Ingyenes)
 • Ingyenes étkező továbbá a három vagy annál több gyermekes családok, valamint azon gyermekek, akiknél a család egy főre jutó keresete nem éri el a mindenkori minimálbér 130%-át. (ez minden évben változhat)
 • Az óvoda területén a gyermekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt nem etikus, (csoki, cukor, banán) valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja. (öltöző, folyosó)
 • A kulturált étkezési szokások betartása szükséges. (kérem, köszönöm, imák étkezés előtt és után mind két nyelven…)
 • Az étkezés időpontjai:
 • Folyamatos reggeli: 8:00.-9:30 között
 • Ebéd: 11:30-13:00 között
 • Uzsonna: 15:00.-15:30 között 
 1. Az óvoda hagyományai, ünnepei:

Szeptember

 

Veni Sancte – Szentlélek meghívása

   

Isten háza – a templom

   

Őszi betakarítások kezdete

   

Őszi kirándulások szervezése –sváb családoknál betakarítási munkák

Október

06.

Assisi Szent Ferenc óvodánk névadójának emléknapja – az Állatok világnapja – Nagypapák délelőttje

   

Őszi hálaadó nyílt nap – közös barkácsolás a szülőkkel.

   

Kiállítás rendezés, a termények megáldása – plébános úr

   

Őszi nagytakarítás az óvoda környékén, udvaraiban

November

01.

Mindenszentek – gyertyagyújtás, emlékezés

 

11.

Szent Márton napi közös ünneplés

 

19.

Árpád-házi Szent Erzsébet – kenyérsütés, kenyéráldás

December

 

Advent – az egyházi év kezdete

   

Ünnepi várakozás

 

06.

Szent Miklós püspök

 

13.

Luca napi búzavetés

   

Pásztorjátékok

 

24.

Karácsony - Jézus születésének ünnepe

Január

06.

Vízkereszt – házszentelés

 

18.

Árpád-házi Szent Margit

   

Német nemzetiségi projekthét – nemzetiségi, tárgyak népviselet, táncok

   

Nagymamák délelőttje - népi kismesterségek – szövés, fonás, csuhéjozás, kékfestőzés,

Február

02.

Farsangi időszak

Gyertyaszentelő Boldogasszony

 

03.

Szent Balázs püspök – Balázs áldás

Március

 

Hamvazószerda – hamvazkodás

Vége van a farsangi időszaknak

   

Tavaszi kirándulások, barkagyűjtés

   

Hajtatások, veteményezések

   

Jézus csodatettei – a csendes percek témái

 

15.

1848-49-es Szabadságharcra emlékezünk

 

19.

Szent József napja – Apák, nagypapák köszöntése

 

25.

Gyümölcsoltó Boldogasszony

   

Virágvasárnap - barkaszentelés

   

Tojásfa készítés, írókázás

   

Keresztútjárás

   

Nagyhéti szertartások – Elszálltak a harangok Rómába

Április

 

Húsvét –Jézus feltámadása

Május

 

Anyák napja - Mária Jézus édesanyja, a mi égi édesanyánk

 

utolsó péntek

Gyermeknapi kerti parti – minden évben más-más projekt megvalósítása

Június

 

Nyár eleji csoportkirándulások

   

Te Deum – hálaadó szentmise

 

első péntek

Évzáró

 1. A szülőkkel való kapcsolttartás formái:
 • Szülői értekezletek
 • Fogadóórák – félévenként, csoportonként.
 • Nyílt napok, közös rendezvények
 • Az óvodapedagógusokkal való rövid, esetenkénti megbeszélések
 • Kérjük a szülőket, hogy sem a gyermekekkel kapcsolatos, sem magánjellegű beszélgetésre az óvodapedagógust az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják ki a csoportból
 • A gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek óvodapedagógusától vagy az óvodavezetőtől kérjenek.
 1. Pedagógiai programunk célkitűzései:
 • A családi nevelést kiegészítve, a különböző speciális háttérrel rendelkező gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, gyermeki személyiségük kibontakozását segítsük elő.
 • Szeretetteljes, gyermekközpontú légkörben, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével az eltérő ütemű fejlődés tolerálása.
 • Istenkép kibontakoztatása a gyermek lelkében a keresztény pedagógus példája nyomán.
 • Feltétel nélküli szeretet.
 • A teremtett világhoz való viszony védelme.
 • A hitélet gyakorlásának megalapozása.
 • Keresztény erkölcsi értékek elmélyítése.
 • A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermek életkori sajátosságainak és fejlettségének a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismertetése, hagyományok átörökítése.
 • Az élmény gazdag mindennapok megteremtésével olyan gyermekek nevelése, akiket együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség, egymás elfogadása, a másik iránti tisztelet, felebaráti szeretet, keresztény erények, megbocsátás jellemez.
 • A gyermekek tapasztalataira, élményvilágára építve a teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése. Öröm, hála, megbecsülés, védelem.
 • Az óvoda és a család sokoldalú együttműködése, a szülőkkel való jó kapcsolattartás előtérbe helyezése.
 • A német nemzetiségi lét, kultúra megalapozása, Német hagyományok átörökítése, ápolása
 1. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái:
 • A gyermekek jutalmazását szóbeli elismeréssel, dicsérettel, pozitív megerősítéssel fejezzük ki, harmonikus személyiségének kibontakoztatása érdekében.
 • A gyermekek sikereit közzétesszük, nyilvánosságra hozzuk (óvodában, helyi sajtóban, médiában)
 1. Gyermekvédelmi feladatok az óvodában:
 • A gyermekek szociális helyzetének, szociális hátterének évenkénti felmérése.
 • A rászoruló családok és gyermekeinek segítése és támogatása, lehetőségeinknek megfelelően.
 • Hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyermekek nyilvántartása, fejlődésük nyomon követése.
 • A gyermek és ifjúságvédelmi felelős – Tavaszi Tamásné, a Boldog Gizella Katolikus Ált. Iskola munkatársa – (helyi megbízott: Bernáth Orsolya) folyamatos kapcsolatban áll a Családsegítő Szolgálat munkatársaival.
 • Családlátogatások megszervezése, segítségadás.
 • Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége – a szülők értesítése után – a megfelelő szakrendelőbe visszük el őt, orvosi kezeléséről a szülő dönt.
 • A baleseti jegyzőkönyvet az óvodapedagógus elkészíti az intézmény vezetőjével, majd meg kell küldeni a jogszabályban rögzítetteknek. (kormányhivatal, munkavédelmi felügyeletnek, a Pécsi Egyházmegye oktatásért felelős főmunkatársának, az óvodaigazgatónak, a szülőnek, és 1 példányt irattárba kell helyezni.)
 • A szülőt minden esetben értesíteni kell, ha a balesethez orvost vagy mentőt kell hívni.
 • A szülőt azonnal, az orvos és a mentő megkeresésével egy időben kell értesíteni.
 1. A gyermekek beiskolázásnak szabályai:
 • Minden gyermekről oktatási azonosítót ad ki az óvoda.
 • Minden nevelési év őszén, (szeptember) a nagycsoportos gyermekeket, iskolaérettséget vizsgáló, Diszlexia prevenciót, valamint Vizuális percepciót mérő tesztekkel mérik az óvodapedagógusok. PREFER teszttel törtnő mérést viszont a nevelési év közepén, a beiskolázások előtti időszakban végezzük
 • A gyermekek beiskolázásáról a szülőknek minden év január 15-ig szükséges dönteniük, hogy a további óvodáztatásához szükséges kérelmeket az Oktatási Hivatalnak el tudják küldeni.
 • A szülői kérelem hiányában a tankötelezettség halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti, legkésőbb az iskolakezdés évében január 18 – ig.
 • Az beiskolázás alóli felmentés elektronikus úton történő kérelem, melyhez csatolható a logopédus, fejlesztőpedagógus, gyermekorvos, óvodapedagógus írásos javaslata.
 • Gyermekeink, a Pécsi Egyházmegye által fenntartott általános iskolákba, jelentkezés és a beiratkozás után automatikusan kezdhetik meg tanulmányaikat.
 • A szabad iskolaválasztási joggal minden szülő élhet, függetlenül attól, hogy gyermeke milyen óvodába jár.
 1. Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás eljárásrendje:

Megszűnik az óvodai elhelyezése, ha:

 • A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti és szeptemberben megkezdi iskolai tanulmányait.
 • Az a gyermek, aki esetében az Oktatási Hivatal határozatában javasolja azt, hogy további egy nevelési évig az óvodában részesüljön ellátásban, a következő nevelési év végén szűnik meg neki az óvodai ellátása.
 • A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
 • Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
 1. A beiskolázás rendje:
 • A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépésének megléte, annak igazolása.
 • Az iskolába lépés kritériumait az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja rögzíti.
 • Ha a gyermek eléri az iskolakezdéshez szükséges mentális, fizikális fejlettséget, akkor óvodai szakvélemény kiadásával beiratkozhat az általános iskolába.
 1. A Házirend nyilvánosságának rendje:
 • A házirend az óvodai faliújságon, az intézmény honlapján, megtekinthető, valamint a nevelési év első szülői értekezletén a csoportokban felolvasásra kerül.
 • Az új kiscsoportosok szülei, a beiratkozáskor a házirend egy példányát otthoni használatra kézhez kapja, melyet aláírásával hitelesít.
 • boldoggizella.hu/ovodankrol web oldalon megtalálható.
 • A házirend valamennyi intézményhasználóra kötelező érvényű.

Hatálya kiterjed a Szent Ferenc Tagóvodával jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre, szülőkre.

Érvényes az intézmény valamennyi területére és a szervezett külső helyszíni foglalkozásokra, tevékenységekre.

Felülvizsgálata: évente

Módosítása:    Új törvényi módosítások, valamint újabb rendelet módosítások esetén.

Javaslatot tehet a módosításra:          A nevelőtestület legalább 30% -a kéri.

                                                  Óvodai szülői közösség legalább 30 % -a kéri.

 

Mohács, 2021. 09. 01.

                                                         ............................................................................

                                                                      Báráczné Szántó Mariann

                                                                            tagóvodavezető

 

Aktualitások

 

 

 

 okoiskola logo

 

Energiatudatos Iskola page 001

 

 

DSD logó

 

zöld óvoda

Október 2022
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Szent Vér Báta