A házirend a következő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – 22/2015 (IV.21) EMMI rendelet

Az intézmény küldetése:

Óvodánkban folyó játék, mozgás, nevelés, és a tevékenységekben megvalósuló tanulás megalapozásával az iskolai élet megkezdéséhez szükséges alapokkal felvértezett gyermekek nevelésére törekszünk. Számukra biztosítjuk a megfelelő, és megalapozott erkölcsi nevelést, a jó légkört, a gondoskodást, a szeretetet, amelyre azután ráépül a hit. Nem szeretnénk mást, csak jóravaló gyermekeket nevelni.
A mi keresztény intézményegységünk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az óvodánk, katolikus szellemiségét, ahol mi maximálisan tiszteletben tartjuk a család elsődleges jogát és kötelességét a gyermek nevelésében. A szülők joga és kötelessége, hogy szeretetteljes közegben, lehetőségükhöz mérten biztosítsák gyermekük számára az egészséges személyiséggé fejlődéshez szükséges fizikai, szellem és lelki feltételeket. E másokra át nem ruházható tevékenységében nyújtanak segítséget a különböző oktatási–nevelési intézmények, így a szülők joga, hogy lehetőségükkel élve a hitüknek megfelelő óvodába, iskolába járassák gyermeküket. A szülők az intézménybe való beíratással kifejezik egyetértésüket az ott folyó oktatási és nevelési tevékenység céljaival.
Bízunk abban, hogy a magyar, és a német nemzetiség kultúrájának elemei a gyermekeink aktív tevékenykedéseinek során a gyermeki, később felnőtt életük, világképük részévé válik.

Általános tudnivalók:

Az intézmény neve:                        Mohácsi Katolikus Nevelési Központ – Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Címe:                                                   7700 Mohács, Szabadság utca 2.
Telefon/fax:                                       06-69/322-670, mobil:0630/5693558
Az intézmény fenntartója:            Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye
Címe:                                                    7621. Pécs, Dóm tér 2.
Az intézmény típusa:                     Többcélú, közös igazgatású, köznevelési intézmény (óvoda és általános iskola) 

Az óvoda általános adatai:

Az óvoda neve:                              Szent Ferenc Katolikus Óvoda
Címe:                                                7700 Mohács, Szent Ferenc tér 1.
Az óvoda telefon száma:            69/303-367, mobil: 0630/5663052
óvoda e-mail címe:                       Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az óvoda vezetője:                       Báráczné Szántó Mariann
Távollétében helyettesíti:           Kispál Anita
Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja: Kerekes Viola
Az óvoda logopédusa:                 Hesszenberger Szilvia
Az óvoda orvosa:                           Dr. Hartmann Ágnes
Az óvoda védőnője:                      Kraftné Péter Edit

Az óvodai felvétel

 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje:

1) A beiratkozás időpontjáról, legalább harminc nappal előbb, az intézményvezetés, a fenntartó közleményt ad ki, melyet a helyi médiákban, sajtóban megjelentetünk.
2) A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást a tárgyév márciusáig elküldi az óvoda vezetőjének.
3) A beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik óvodai csoportba történő beosztásának lehetőségeiről, mely során a gyermekek életkorát, fejlettségét is figyelembe vesszük.
4) A szülő, a beiratkozás napján kérheti, hogy elektronikus úton kapjon értesítést arról, hogy gyermeke felvételt nyert, vagy elutasításra került.
5) Az a szülő, aki a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentést kér - mindig a következő nevelési évet nézve – április 30-ig kell kérelmét írásban benyújtani a fenntartóhoz, továbbá annak másolatát a települési jegyzőhöz.
6) A jegyző, a fenntartó – az óvodavezető, védőnő egyeztetésével – a gyermek érdekét figyelembe véve hozza meg döntését.
7) Szakértői Bizottsági Szakvéleménnyel rendelkező SNI-s gyerekek csoportba sorolásánál a gyermekek életkorát vesszük elsősorban figyelembe. A csoportba sorolás a vezető kompetenciája, de kikéri az óvodapedagógusok véleményét is.
8) Amennyiben a nevelési év kezdetekor, vagy folyamán a személyi feltételek terén változás történne, vagy egyéb indok áll fenn, - akár a nevelési év közben is, - a gyermekcsoportok érdekében év közben is sor kerülhet az óvodapedagógusok más csoportba történő beosztására.
9) A gyermek óvodai elhelyezése szülői kérelemre, másik óvodába történő átvétellel megszűnik.

 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?

1) A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves korig Mohács város közigazgatási területéről és vonzás körzetéből.
2) Amikor a gyermek egészséges (óvoda orvosi igazolás)
3) Akkor, ha a szülő elfogadja az óvoda nevelési sajátosságait (vallási – nemzetiségi nevelés)
4) Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette.
5) Kötelezően az 5 éves kor betöltése után az iskolára való felkészítés érdekében.
6) Ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vette fel az óvoda.
7) Akkor, ha a szülő elfogadja az óvoda nevelési sajátosságait (vallásos – nemzetiségi nevelés)

Előjegyzéshez szükséges dokumentumok:

 A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított hatósági igazolványait, (Taj kártya, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek adóigazolványának fénymásolatát, továbbá a szülő azonosítására alkalmas iratokat szükséges a beíratáskor bemutatni. (személyigazolvány, lakcímkártya)

 Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai:

1) Az óvodavezető a felvételről illetve férőhely hiány miatti átirányításról írásban értesíti a szülőt.
2) Előnyben részesülnek az óvodai felvételkor azok a gyermekek, akiknek szülei írásbeli nyilatkozatot tesznek a nemzetiségi hovatartozásukról – elsősorban német nemzetiség.
3) A felvétel elbírálásakor figyelembe vesszük azon szülői szándéknyilatkozatokat, melyekben írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekük a későbbiekben valamelyik katolikus intézményükben folytatja tanulmányait.
4) Más óvodából történő átvételkor az óvodavezető indoklás nélkül, az erre használatos nyomtatványon írásban értesíti az előző óvoda vezetőjét.
5) Az óvodánkba felvett gyermek az óvoda és a KIR nyilvántartásába kerül.

 A nevelési év rendje:

1) A nevelési év – amennyiben a miniszter másként nem rendelkezik – minden év szeptember 01-től, a következő év augusztus 31-ig tart.
2) Az intenzív fejlesztési szakasz minden év szeptember 01-től, a következő év május 31-ig tart.
3) Az óvoda, jelentős létszámcsökkenés esetén (nyári élet, karácsony és az iskolai őszi és tavaszi szünet) csoport összevonással üzemel.
4) Az óvoda nyári zárása (4- 5 hét) a fenntartó utasítása alapján történik, mely minden év január 31-ig a szülőket értesítjük a központi faliújságon.
5) A nyári zárás időpontja a felújítási munkákat figyelembe véve változó – (július, vagy augusztus hó)
6) Az óvoda napi nyitva tartása: 06:00 órától – 17 óráig, napi 11 óra
7) Szombaton az óvoda nem üzemel.
8) Reggeli és délutáni ügyelet rendje: 06:00 - tól – 7:30 - ig, és du. 16:30 - tól – 17 ig csoportösszevonás a földszint egyik csoportjában.

 Ingyenesen, alanyi joggal igénybe vehető tevékenységek:

1) A gyerekek óvodai nevelése, a gyerekek napközbeni ellátása
2) Óvodai tevékenységekben való részvétel.
3) Német nemzetiségi nyelvi nevelésben illetve vallásos nevelésben való részvétel.
4) Az intézmény sajátosságainak megfelelően a nemzetiségi önazonosság alapjainak lerakása. A népcsoport kultúrájának, hagyományainak ápolása, átörökítése.
5) Logopédiai, diszlexia megelőző tevékenységeken való részvétel.
6) Fejlesztő, felzárkóztató tevékenységeken való részvétel
7) Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztató foglalkozásai
8) A gyerekek rendszeres egészségügyi felügyelete, orvosi – fogorvosi, védőnői vizsgálata
9) Az óvoda létesítményeinek és eszközeinek használata a fenti szolgáltatások igénybevételéhez

Nevelési időn túl szervezett tevékenységeink:

1) Nevelési évenként, a szülők igényei szerint szervezzük a különböző tevékenységeket.
2) Megszervezésében kiemelt szempontként kezeljük azok szakszerűségét.
3) Figyelembe vesszük a gyerekek érését, életkori sajátosságait.
4) A napirendbe úgy építettük be azokat, hogy ne terhelje túl a gyermekeinket
5) A következő tevékenységeket kínáljuk:
• Ovis torna
• Magyar tánc és népi játékok
• Német tánc és népi játékok
• ovis ZUMBA

Jogok és kötelességek

 Gyermekek jogai:

1) Az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák. Az óvodai napirendet életrendjének megfelelően alakítsák ki. (játékidő, mozgás, levegőzés, étkezés, pihenés).
2) Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig óvodapedagógus felügyelete alatt áll.
3) Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.
4) A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és a magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
5) Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
6) A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.
7) Nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
8) Az intézmény profiljához tartozóan német nyelvi nevelés biztosítása, ha a törvényes képviselője írásban nyilatkozatott tett erről.
9) Vallási, világnézeti, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben kell tartani.
10) Az óvodában hit – és vallásos nevelésben részt vegyen, az intézményi PP – ban megfogalmazottak szerint.
11) A gyermeknek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.
12) A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

A szülő jogai:

1) A szülőt megilleti a nevelési – oktatási intézmény szabad választásának joga.
2) Joga, hogy megismerje az intézmény Munkatervét SZMSZ, Pedagógiai Programját, Házirendjét.
3) Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon.
4) A szülő kezdeményezheti az Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében.
5) A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek átadjuk, és ő aláírásával hitelesíti az átvételt.

A szülők kötelességei:

1) Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő tevékenységeken való részvételét.
2) Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítéséhez.
3) Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért.
4) Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal.
5) Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
6) Tartsa meg az óvoda helységei és az óvodához tartozó területek használati rendjét.
7) Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az óvodában okozott kárért.
8) Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát.
9) Katolikus hitre nevelés elveivel azonosuljon.
10) Nemzetiségi identitástudat kialakításának segítse.
11) Minden gyermeket a szeretet, a védelem és jogainak betartása illeti meg, amelyet egy szülő sem sérthet meg!

 Az óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozó feladatok:

 A gyermekek ruházata:
• Legyen praktikus, kényelmes, tiszta.
• Tartalékruhát, alsóneműt minden gyermek zsákjában helyezzenek el a szülők, az esetleges átöltöztetéshez.
• A gyermekek ruhái legyenek jellel ellátva, a könnyebb megkülönböztetés érdekében.
• A szobai, udvari váltóruha, cipő kiválasztásakor az egészségügyi és kényelmi szempontokat feltétlenül vegyék figyelembe.
• A gyermekeknek megfelelő minőségű tornafelszerelés szükséges.
• Réteges öltözködés, öltöztetés jellemezze a gyermekek ruházatát, hogy módunkban álljon az időjárásnak megfelelően átöltöztetni őket.
• Ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő.
• Legyen az óvodásnak az úszáshoz megfelelő felszerelése
• Papucs használta az óvodában nem ajánlott, mert baleset veszélyes!
• A szűkös tárolási lehetőségek miatt, csak a legszükségesebb ruhaneműket tudjuk elhelyezni.
• Kérjük, vigyázzanak egymás személyes tárgyaira, a gyerekeket is erre neveljük.
• A gyermekeknek az óvodában az ékszerek viselése nem ajánlott, (gyűrű, lánc, karkötő, lógós fülbevaló) mert balesetveszélyes, elvesztéséért, rongálódásáért felelősséget nem vállalunk.

 Védő – óvó előírások:

1) A gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek, ill. távozhatnak az óvodából, melyről a szülőnek kell gondoskodnia. Amennyiben testvér, vagy más ismerős (min. 14 éves kortól) viszi el a gyereket, úgy kérjük írásban jelezni a csoportban dolgozó óvodapedagógusoknak.
2) Az egyedül óvodába járó gyermekért az óvodapedagógus akkor felelős, amikor a gyermek a csoportszobába bejött és lejelentkezett. Előtte minden esetben a gyermekért a szülő a felelős!
3) Gyermeket az óvodából azok a személyek vihetik el, akikről a szülők a nevelési év elején írásban nyilatkoztak. Más személynek a gyermeket nem adjuk ki!
4) A gyermek érkezésekor a hozzátartozók ne lépjenek be a csoportszobákba, csak kivételes alkalmakkor, akkor is csak benti cipőben, vagy papucsban. (nyílt napok, közös rendezvények)
5) A gyermekmosdóba csak a gyermekek és az óvoda munkatársai léphetnek be!
6) Kérjük a szülőket, hogy több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg, akik hazavihetik a gyermeket, a szülők rendkívüli akadályoztatása esetén (valami történik a családban és nem tudnak jönni) ne kelljen zárás után a rendőrségen keresztül a gyermekvédelmi szakszolgálathoz fordulnunk.
7) Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről a bíróság határozatot nem ad ki, vagy máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a gyermek.
8) Érkezéskor kérjük a gyermeket az óvodapedagógusnak, (dajkának) szíveskedjenek átadni. Felhívjuk a kedves szülő figyelmét, ha hazamenetelkor átvette gyermekét az óvodai munkatárstól, a továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a szülőt terheli az épületben és az udvaron is.
9) A gyermeket a nap folyamán az óvodapedagógussal való egyeztetés alapján vihető el. A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék el a gyerekeket.
10) A gyermekek érdekében kérjük, a bejárati ajtót, a z utcafronton és a parkolóban talható kapukat minden esetben szíveskedjenek becsukni.
11) Óvodán kívüli tevékenységekre (élményszerzés, séta, színház, uszoda) a szülők engedélyével visszük a gyermekeket.
12) Intézményünkben a tűz- és bombariadó esetén szükséges intézkedéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
13) Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat!
14) Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. Az óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, ha szükséges, orvosi ellátásról.
15) Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatja. Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a gyerekek, ha ez szükséges kérjük otthon megoldani.
Kivételt képeznek a gyerekek életmentő gyógyszerei és a krónikus betegség esetén a szakorvosi meghatalmazás alapján az előre behozott, a gyerekek nevére szóló egyedi lázcsillapító készítmények.
16) Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni szükséges, mivel a további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a fertőtlenítésre, tisztaságra.
17) Óvodánkban a védőnő rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek fizikális fejlődését, évente legalább egy alkalommal az óvodaorvos belgyógyászati szűrést végez. A szakellátás segítségével fogászati szűrésre is sor kerül melynek eredményéről, esetleges kezelés szükségességéről a szülőket értesítjük
18) A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében az óvoda együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb szakszolgálatokkal. A gyermekvédelmi felelős elérhetősége a faliújságon megtalálható.
19) Kérjük, gyermekeik ne hozzanak olyan eszközt az óvodába, mely balesetet okozhat.
20) Kérjük a szülőket, gyermekeik ruházatát ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárgy (szúró, vágó, éles eszköz) ne maradjon a zsebükben.
21) Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége – a szülők értesítése után – a megfelelő szakrendelőbe visszük el őt, orvosi kezeléséről a szülő dönt. A baleseti jegyzőkönyvet a munkavédelmi felelős elkészíti az intézmény vezetőjével, majd meg kell küldeni a jogszabályban rögzítetteknek. (pl: kormányhivatal, munkavédelmi felügyeletnek, az óvodaigazgatónak, a szülőnek, és 1 példányt irattárba kell helyezni.)
22) Az óvodába behozott tárgyakért – értékhatártól függetlenül – sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalunk.
23) Óvodánkba járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják az óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit.
24) A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit nem használhatják (konyha, mosogató, felnőtt öltöző).
25) Az óvoda területére állatokat behozni nem lehet!
26) Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos!

 A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok:

1) Ha a gyermek az óvodai tevékenységekről hiányzik, minden esetben igazolni kell.
2) Az intenzív fejlesztési időben év (09. 01 – 05.31.) betegség esetén a háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatatása az ÁNTSZ által előírt szabályok szerint kötelező.
3) Minden esetben, betegség után csak orvosi igazolással jöhet a gyerek ismét a közösségbe
4) Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű, rüh) esetén a szülőknek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda pedig a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez.
5) Hosszabb igazolatlan távollét, vagy jelentős térítési díj hátralék esetén az intézményegység vezetője a Nkt.–nek megfelelően jár el.
6) Ha a gyermek a Nkt. 8.§ (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a tartózkodási hely szerinti illetékes gyámhatóságot és gyermekjóléti szolgálatot.
7) Ha az óvodás gyermek részt vesz az óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt, tanköteles tanuló esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
8) 2016. január 01.től húsz nap igazolatlan óvodai mulasztás esetén a családi pótlék szüneteltetését rendeli el a MÁK.

A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek:

1) Térítési díjat kell fizetni az étkezésért.
2) Az étkezés befizetésének rendje:
• Az étkezési díj befizetése minden hónap második hetében egész napfolyamán az emeleti irodában, az óvodatitkárnál történik.
• Online átutalási lehetőségről a szülőket tájékoztatjuk, a lehetőséggel minden érintett élhet.
3) Az érvényben lévő pénzügyi rendelkezések és rendeletek alapján alkalmazzuk az étkezési térítési díjak összegét.
4) A gyermekek távollétét mindig jelezzék az óvodapedagógusoknak, vagy az óvodatitkárnak a következő telefonszámon: 06305693052
5) Az étkezéssel kapcsolatos bejelentéseiket legalább 1 nappal előbb tegyék meg, ha ez elmarad, akkor az étkezési rendeléseken nem áll módunkban változtatni.
6) Minden nevelési év elején a szülők nyilatkozatot tesznek arról, hogy részesülnek–e rendszeres gyermekvédelmi támogatásban az adott település önkormányzatától. Ez esetben a gyermeke étkezése után térítési díjat nem kell fizetni. (Ingyenes)
7) Ingyenes étkező továbbá a három vagy annál több gyermekes családok, valamint azon gyermekek, akiknél a család egy főre jutó keresete nem éri el a minimálbér 130%-át, jelenleg a 110.223  Ft/fő
8) A gyermekek az óvodában napi háromszor étkeznek. Ételminta eltevési kötelezettségünk minden élelmiszerre kiterjed. (72 óra)
9) Javasoljuk a nagyon korán óvodába érkező gyermekeket otthon megreggeliztetni, s az óvodai reggelit elfogyaszthatja később, 9 óra körül.
10) Az óvoda területén a gyermekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt nem etikus, (csoki, cukor, banán) valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja. (öltöző, folyosó)

11) A kulturált étkezési szokások betartása szükséges. (kérem, köszönöm, imák étkezés előtt és után mind két nyelven...)
 Az étkezés időpontjai:

• Folyamatos reggeli: 8:00.-9:30 között
• Ebéd: 11:30-13:00 között
• Uzsonna: 15:00.-15:30 között

Kapcsolattatás formái:

1) Szülői értekezletek
2) Fogadóórák – félévenként, csoportonként.
3) Nyílt napok, közös rendezvények
4) Az óvodapedagógusokkal való rövid, esetenkénti megbeszélések
5) Kérjük a szülőket, hogy sem a gyermekekkel kapcsolatos, sem magánjellegű beszélgetésre az óvodapedagógust az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják ki a csoportból
6) A gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek óvodapedagógusától vagy az óvodaigazgatótól kérjenek.

Az óvodánkba járó gyermekek szüleitől kérjük:

1) Gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
2) Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, óvodai nevelésben való részvételét a szorgalmi időszakban, valamint a tankötelezettségének segítését.
3) Az óvoda orvosának igazolásának, nyilatkozatának beszerzése minden új óvodás gyermekénél szükséges és kötelező.
4) Kérjük a szülőket, hogy a befizetési kötelezettségüknek a kijelölt napokon és időpontokon tegyenek eleget!
5) Amennyiben a szülő más óvodába szeretné vinni gyermekét, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni.
6) Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését.
7) Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.
8) Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.
9) A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, ill. a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak.

Pedagógiai programunk célkitűzései:

1) A családi nevelést kiegészítve, a különböző speciális háttérrel rendelkező gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, gyermeki személyiségük kibontakozását segítsük elő.
2) Szeretetteljes, gyermekközpontú légkörben, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével az eltérő ütemű fejlődés tolerálása.
3) Istenkép kibontakoztatása a gyermek lelkében a keresztény pedagógus példája nyomán.
4) Feltétel nélküli szeretet.
5) A teremtett világhoz való viszony védelme.
6) A hitélet gyakorlásának megalapozása.
7) Keresztény erkölcsi értékek elmélyítése.
8) A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermek életkori sajátosságainak és fejlettségének a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismertetése, hagyományok átörökítése.
9) Az élmény gazdag mindennapok megteremtésével olyan gyermekek nevelése, akiket együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség, egymás elfogadása, a másik iránti tisztelet, felebaráti szeretet, keresztény erények, megbocsátás jellemez.
10) A gyermekek tapasztalataira, élményvilágára építve a teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése. Öröm, hála, megbecsülés, védelem.
11) Az óvoda és a család sokoldalú együttműködése, a szülőkkel való jó kapcsolattartás előtérbe helyezése.

 A gyermekek jutalmazásának elvei és formái:

­ A gyermekek jutalmazását szóbeli elismeréssel, dicsérettel, pozitív megerősítéssel fejezzük ki, harmonikus személyiségének kibontakoztatása érdekében.
­ A gyermekek sikereit közzétesszük, nyilvánosságra hozzuk (óvodában, helyi sajtóban, médiában)

Gyermekvédelmi feladataink:

1) A gyermekek szociális helyzetének, szociális hátterének évenkénti felmérése.
2) A rászoruló családok és gyermekeinek segítése és támogatása, lehetőségeinknek megfelelően.
3) Hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyermekek nyilvántartása, fejlődésük nyomon követése.
4) A gyermekvédelmi felelős folyamatos kapcsolatban áll a Családsegítő Szolgálat munkatársaival.
5) Családlátogatások megszervezése, segítségadás.
6) Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége – a szülők értesítése után – a megfelelő szakrendelőbe visszük el őt, orvosi kezeléséről a szülő dönt. A baleseti jegyzőkönyvet az óvodapedagógus elkészíti az intézmény vezetőjével, majd meg kell küldeni a jogszabályban rögzítetteknek. (kormányhivatal, munkavédelmi felügyeletnek, a Pécsi Egyházmegye oktatásért felelős főmunkatársának, az óvodaigazgatónak, a szülőnek, és 1 példányt irattárba kell helyezni.)
7) A szülőt minden esetben értesíteni kell, ha a balesethez orvost vagy mentőt kell hívni.
8) A szülőt azonnal, az orvos és a mentő megkeresésével egy időben kell értesíteni.

A gyermekek beiskolázása:

1.) Minden gyermekről óvodai szakvéleményt és oktatási azonosítót ad ki az óvoda.
2.) Minden nevelési év őszén, (szeptember) a nagycsoportos gyermekeket, iskolaérettséget vizsgáló, Diszlexia prevenciót, valamint Vizuális percepciót mérő tesztekkel mérik az óvodapedagógusok. PREFER teszttel törtnő mérést viszont a nevelési év közepén, a beiskolázások előtti időszakban végezzük
3.) A gyermekek beiskolázásáról a szülők december 1-ig kötelesek dönteni, hogy gyermekük további óvodáztatásához szükséges, a Nevelési Tanácsadó által kiadott véleményeket be tudja szerezni az intézmény.
4.) Az beiskolázás alóli felmentéshez szükséges az óvodapedagógus, a szülő írásos kérelme.
5.) Gyermekeink a Mohácsi Katolikus Nevelési Központ általános iskoláiban, jelentkezés útján és a beiratkozás után automatikusan kezdhetik meg tanulmányaikat.
6.) A szabad iskolaválasztási joggal minden szülő élhet, függetlenül attól, hogy gyermeke milyen óvodában jár.

Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás eljárásrendje
 Megszűnik az óvodai elhelyezése, ha:

1) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
2) Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
3) A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

A beiskolázás rendje:

1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépésének megléte, annak igazolása.
2) Az iskolába lépés kritériumait az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja rögzíti.
3) Ha a gyermek eléri az iskolakezdéshez szükséges mentális, fizikális fejlettséget, akkor óvodai szakvélemény kiadásával beiratkozhat az általános iskolába.
4) Az óvodavezető dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltött gyermekek további óvodai neveléséről, ha a gyermek fejlettsége ezt indokolja.

A Házirend nyilvánossága:

1) A házirend az óvodai faliújságon, az intézmény honlapján, megtekinthető, valamint a nevelési év első szülői értekezletén a csoportokban felolvasásra kerül.
2) Az új kiscsoportosok szülei, a beiratkozáskor a házirend egy példányát otthoni használatra kézhez kapja, melyet aláírásával hitelesít.
3) A házirend valamennyi intézményhasználóra kötelező érvényű.

Érvényesség:         2018. augusztus 31.

Hatálya kiterjed a Mohácsi Katolikus Nevelési Központtal jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre, szülőkre. Érvényes az intézményegység valamennyi területére és a szervezett külső helyszíni foglalkozásokra, tevékenységekre.

Felülvizsgálata:     évente

Módosítása:          Új törvényi módosítások, valamint újabb rendelet módosítások esetén.
Javaslatot tehet a módosításra: A nevelőtestület legalább 30% -a kéri.
Az iskolai, óvodai szülői közösség legalább 30 % -a kéri.

Mohács, 2017. szeptember 01.

Báráczné Szántó Mariann
tagóvoda vezető

Mellékletek
Download this file (Házirend.pdf)Házirend.pdf

Aktualitások

 

 

 

 okoiskola logo

 

Energiatudatos Iskola page 001

 

 

DSD logó

 

zöld óvoda

Szeptember 2021
H K Sz Cs P Szo V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Szent Vér Báta